Adroddiad y Cadeirydd ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2018

Fel eich Cadeirydd newydd dyma fy adroddiad cyntaf i gyfranddalwyr. Rwyf wedi bod yn aelod bwrdd ers 6 blynedd ac fe’m etholwyd yn gadeirydd ym mis Medi 2017. Roeddwn yn ymwybodol fy mod yn camu i bâr o esgidiau mawr, ac i’r agenda brysur tu hwnt sydd gennym.

Mae Diwygio Lles wedi bod yn her hyd yma, ond mae ein buddsoddiad mewn staff a’r perthnasoedd yr ydym wedi buddsoddi ynddynt wedi talu ar ei ganfed, ac ychydig iawn o gynnydd mewn ôl-ddyledion rhent a welwyd gennym erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Fodd bynnag, dechreuwyd cyflwyno Credyd Cynhwysol ym mis Chwefror eleni ac rydym yn parhau i bryderu ynghylch ei effaith ar denantiaid.

Rydym yn falch o’n pwrpas cymdeithasol a’r gwahaniaeth a wnawn. Yn ogystal â darparu cartrefi newydd, mae ein timoedd tai a chymorth wedi mabwysiadu ‘dull adferol’ er mwyn newid y modd y byddwn yn gweithio â thenantiaid ac rydym yn dechrau gweld y budd-dal. Llwyddodd ‘Gwireddu Eich Potensial (GEP)’ lawer o denantiaid i adeiladu hyder a sgiliau. Mae NuLife Furniture yn darparu celfi ar gost isel er mwyn sicrhau nad oes rhaid i unrhyw un dreulio ei noson gyntaf ar lawr ei gartref newydd. Llwyddodd ein tîm sector breifat (Calon) i ddod o hyd i lety er mwyn rhoi cartref i dros 300 o deuluoedd a oedd ag angen llety dros dro.

Ers nifer o flynyddoedd rydym wedi bod yn edrych ar sut i gynyddu incwm i gefnogi ein pwrpas cymdeithasol, ac fe welodd eleni gynnydd sylweddol yn ein gweithgareddau masnachol. Rydym eisoes yn tyfu ein gweithgareddau rhentu a gwerth yn y farchnad, yn cynnig rhywfaint o wasanaethau asiantaeth ddatblygu, wedi datblygu safleoedd masnachu a hefyd wedi penderfynu adeiladu er mwyn gwerthu ar y farchnad. Rydym wedi prynu safle ym Mae Caerdydd ac wrthi’n creu is-gwmni masnachol er mwyn gwella’r elw a ddaw yn ôl i Cadwyn.

Mae’r datblygiadau hyn yn gam cyffrous ymlaen i ni. Rydym yn ymwybodol fodd bynnag o’r angen i reoli’r cynnydd mewn risg drwy sicrhau fod y sgiliau a’r cyngor cywir gennym yn ei le er mwyn rheoli’r risg honno. Y llynedd fe wnaethom groesawu Sioned Hughes, Derek Walker, John Union a Cathy Madge i’n Bwrdd, wedi i ni golli Karin Alderson y mae colled ar ôl ei sgiliau hi.

Carwn hefyd grybwyll fy niolch (a diolch y Bwrdd) i Iwan Jones a fu’n Gadeirydd am y pedair blynedd diwethaf, ac sydd wedi parhau ar y bwrdd eleni. Cyfraniad mwyaf Iwan oedd adeiladu tîm o aelodau bwrdd sy’n falch o Cadwyn, a llwyddo i greu diwylliant o gefnogaeth a herio cadarn sy’n ein helpu i fynd yn ein blaenau.

I gloi, carwn ddiolch i’n holl bartneriaid gan gynnwys ein tenantiaid a’n staff, am yr ymdrech maen nhw’n ei wneud i wneud gwahaniaeth i fywydau llawer o bobl.

Judith James

Llinell Amser

Mae llawer o’n hadrodd blynyddol yn rhoi gwybodaeth am gyllid a llywodraethiant, ond yn dweud ychydig iawn am hanes yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y flwyddyn.

I gyd-fynd â’r wybodaeth hon mae’r llinell amser ganlynol sy’n tynnu sylw at rai o’n huchafbwyntiau a ffocws y gwaith ar gyfer y flwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys:

GroBrain

GroBrain

Llwyddodd preswylwyr Nightingale House i fanteisio ar ‘GroBrain’ – cwrs i helpu rhieni i roi sylfeini deallusrwydd emosiynol i’w babanod.

Cynllun wedi’i addasu’n benodol

Cynllun wedi’i addasu’n benodol

Roeddem yn falch o allu trosglwyddo i Adran Gwasanaethau Oedolion Cyngor Caerdydd gynllun wedi ei addasu’n benodol ar gyfer anghenion 9 preswylydd ag anawsterau dysgu.

Diweddariad contractwyr CanDo

Arweiniodd blwyddyn gyllid newydd at integreiddio rheoli asedau i mewn i CanDo Contractors er mwyn sicrhau bod pob mater yn ymwneud ag eiddo dan ofal un tîm.

Bloc newydd o fflatiau ar Ffordd Albany

Symudodd dau ddeg pedwar o denantiaid ffodus i floc newydd o fflatiau ar Heol Albany, lle bu hen garej a fu’n sarnu golwg y stryd ers blynyddoedd.

Albany Road

Albany Road

Dydd Gwener Digidol

Gwelodd ein hymrwymiad i helpu tenantiaid ennill mwy o sgiliau rai ohonynt yn mynychu ‘Digital Fridays’, tra’n helpu ni i wella ein hymateb i denantiaid ar-lein.

Ty Bronna

Hefyd, wnaeth rhai tenantiaid  mynd i’r afael a glanhau coetir ger Tŷ Bronna.

Cadwyn Hyb

Gwelodd yr haf ddechrau ar y gwaith o wella cyfleusterau i denantiaid yn y swyddfa (yr Hyb), gan greu gwell gofod i grwpiau gwrdd (gan gynnwys y Gydweithfa Fwyd, y Grŵp Crefft a’r Tîm Gwella Gwasanaeth) a mynediad am ddim i gyfleusterau TG bob dydd.

Datblygiad Heol Casnewydd

Dechreuodd y gwaith ar safle ein cynllun mwyaf hyd yma ar Heol Casnewydd, gyda chynllun ar gyfer 48 o fflatiau i’w rhentu i gael eu trosglwyddo erbyn diwedd 2018.

Dydd Mawr Gyda’n Gilydd Cadwyn

Dydd Mawr Gyda’n Gilydd Cadwyn

Roedd Dydd Mawr Gyda’n Gilydd Cadwyn yn cynnwys ein Diwrnod Hwyl, Gwobrau Tenantiaid a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Eleni roedd gan y digwyddiad ystod eang o weithgareddau ac fe’i cynhaliwyd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ar Ffordd Dumballs.

Safle’r Lanfa

Safle’r Lanfa

Arweiniodd ein hymdrech i greu incwm i gefnogi ein dibenion cymdeithasol at brynu safle’r Lanfa ar Ddoc Bute Dwyreiniol. Bydd y cynllun hwn yn cynnwys rhai cartrefi i’w gwerthu yn fasnachol yn ogystal â rhentu cymdeithasol a pherchentyaeth cost isel.

Ethol Cadeirydd Newydd y Bwrdd

Ethol Cadeirydd Newydd y Bwrdd

Yn dilyn y cyfarfod blynyddol, bu’n rhaid ethol cadeirydd newydd ac etholwyd Judith James (yr Is-gadeirydd blaenorol).

Canlyniadau arolwg staff

Canlyniadau arolwg staff

Gwahoddwyd staff i gymryd rhan mewn arolwg annibynnol i ddweud wrthym eu barn am Cadwyn. Dywedodd 75% y byddent yn ein hargymell i ffrind fel lle i weithio.

Strwythur Grŵp newydd Cadwyn

Strwythur Grŵp newydd Cadwyn

Wedi cyfnod maith o ymchwil fe benderfynon ni greu strwythur grŵp. Bydd hyn yn ein helpu i ddod ag adnoddau o weithgaredd masnachol yn ôl i mewn i Cadwyn, gwaith a gaiff ei wneud gan gwmni ar wahân. Caiff y cwmni newydd ei gofrestru yn 2018.

Grant Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru

Ym mis Hydref, cymerom ran mewn ymgyrch ar y cyd i dynnu sylw at werth Grant Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru. Cronfa yw hon sydd yn talu am gymorth personol i bobl sydd yn agored i niwed sydd yn cael trafferth cynnal eu tenantiaethau. Mae ein profiadau ni ein hunain wedi dangos y gall y gronfa hon gael effaith anferth ar fywydau unigol

Lansiwyd Four Walls

Lansiwyd Four Walls

Ar ben arall y sbectrwm fe wnaethom lansio Four Walls, ein hasiantaeth dai i osod a gwerthu ar y farchnad.

Cwrs Dechrau Adeiladu

Cwrs Dechrau Adeiladu

Ar yr ochr eiddo, fe drefnon ni gwrs ‘Dechrau ar Adeiladu’ i bobl ifanc gyda’n partneriaid ar ddatblygiad y Mill (Lovell) ac Ymddiriedolaeth y Tywysog, gan ddarparu sesiynau blasu o’r cyfleoedd sydd yn y diwydiant adeiladu.

Cerdded yn ei Esgidiau hi

Daeth dros 100 o ddynion o ystod eang o sefydliadau at ei gilydd i gerdded milltir trwy ganol Caerdydd yn esgidiau menywod i godi ymwybyddiaeth o ddynion sy’n gweithio i orffen trais, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn erbyn menywod

Peilot ‘Tai yn Gyntaf’

Peilot ‘Tai yn Gyntaf’

Dyrannwyd y cartref cyntaf yng Nghaerdydd dan faner cynllun peilot ‘Tai yn Gyntaf’. Mae hwn yn ddull newydd sy’n cynnig cartref parhaol ynghyd â chymorth dwys i rywun a fu’n byw ar y stryd.

Project Cynhwysyddion

Project Cynhwysyddion

Yn dilyn creu cronfa arloesi gan Lywodraeth Cymru, fe wnaethom sicrhau cyllid i adeiladu “project cynhwysyddion” i’w defnyddio fel llety dros dro. Mae modd datgysylltu’r tai, sy’n golygu y gellir eu gosod ar safleoedd cyn datblygu ac yna eu symud i leoliadau amgen pan fo angen.

Lansiwyd gwefan newydd Calon

Lansiwyd gwefan newydd Calon

Lansiodd Calon, ein project llety dros dro ei wefan ei hun fel rhan o gynllun i recriwtio mwy o landlordiaid a chynyddu’r cyflenwad i ateb y cynnydd yn y galw.

Cadwyn yn ennill y raddfa uchaf

Yn dilyn adolygiad gan ein Rheoleiddiwr, fe lwyddom i sicrhau’r sgôr uchaf ar gyfer Llywodraethiant a Gwasanaethau Landlordiaid.

Credyd Cynhwysol yn fyw yng Nghaerdydd

Credyd Cynhwysol yn fyw yng Nghaerdydd

Yn dilyn blynyddoedd o lawer o waith dwys gyda thenantiaid i’w paratoi ar gyfer newidiadau Diwygio Lles, aeth Credyd Cynhwysol yn fyw yng Nghaerdydd gydag unrhyw newid mewn amgylchiadau yn tanio hawliad.

Mae adeiladu ar gartrefi Cadwyn ar y Mill yn dechrau

Mae adeiladu ar gartrefi Cadwyn ar y Mill yn dechrau

Dechreuodd y cymal cyntaf o dai y byddwn yn eu rheoli ar ddatblygiad y Mill ar y safle gyda’r bwriad o’u trosglwyddo at ddiwedd haf 2018.

Cyllid Cadwyn

Beth a gyflawnwyd gennym?

Trosiant
turnover

2017: £11.5m

2018: £11.5m

Gwarged
surplus

2017: £0.831m

2018: £0.862m

Asedau
assets

2017: £6.2m

2018: £7.0m

Cyfartaledd ein rhent a gasglwyd v rhent casgladwy (casgliadau rhent) yw 98%
Canran o ddiwrnodau staff Iach 96.52%
Incwm achos o £11.1 miliwn yn 2017
 • Y tai rydym yn berchen arnynt
 • Llety arbenigol i bobl ag anghenion cymorth
 • Cynllun Llety Dros Dro
 • Grantiau Refeniw megis Grantiau Cefnogi Pobl
 • Incwm arall megis CanDo Decorators, PV Panels, Four Walls
Sut mae Cadwyn yn gwario pob ceiniog mewn punt
 • Unrhyw arian na allwn ei gasglu mae’n rhaid i ni ei ddileu
 • Costau eraill
 • Ad-daliadau benthyciadau
 • Gwasanaethau i denantiaid ac edrych ar ôl ein hystadau
 • Atgyweirio ac ail-fuddsoddi

Rydym wedi cael deuddeg mis brysur iawn a bydd llawer o’r hyn sydd wedi digwydd yn cael effaith ar ein gwaith yn 18/19. Mae’r heriau mawr yn cynnwys gweithredu y strwythur grŵp a chyflwyno rhaglen ddatblygu fwy amrywiol. Mae’r heriau hefyd yn cynnwys gweithio gyda thenantiaid ar ganlyniad ein harolwg tenantiaid mwyaf diweddar, a chydweithio gyda’r Bwrdd i sicrhau rheolaeth barhaus. O ran arallgyfeirio, rydym yn parhau i ganolbwyntio ar dyfiant Four Walls, sy’n ein galluogi i ymateb i newidiadau mewn comisiynu ar gyfer tai cymorth, gan wneud y gorau o drefniadau llety dros dro a sicrhau annibyniaeth ariannol i Nu Life. Mae’r gwaith yma i gyd yn digwydd ar y cyd tra rydym yn parhau i sicrhau ein bod yn cael ei’n gwerthfawrogi gan staff a phartneriaid. Edrychwn ymlaen at y flwyddyn i ddod.

Gyda diolch i:

Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Partneriaid, Benthycwyr, Cydweithwyr, Gwirfoddolwyr, Aelodau Bwrdd, Staff a Thenantiaid a’n helpodd ni i lwyddo.

Edrychwn ymlaen at gael gweithio gyda chi yn y dyfodol!