Adroddiad y Cadeirydd

Mae ein hadolygiad blynyddol yn grynodeb o’n gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r amgylchiadau economaidd anodd rydym wedi eu profi yn golygu ei bod yn bwysicach fyth inni ddefnyddio ein hadnoddau i sicrhau effaith barhaol, a’n bod yn defnyddio’r hyn sydd gennym yn y modd mwyaf effeithiol.
Yn adroddiad eleni, rydym wedi defnyddio fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol er mwyn dangos sut rydym yn cyfrannu i wneud Cymru’n wlad well yn y tymor hir.
Gan fod llai o arian cyhoeddus ar gael yn awr, ac i’r dyfodol, rydym hefyd wedi bod yn canolbwyntio ar werth am arian a chynyddu ein cryfder ariannol er mwyn sicrhau y gallwn barhau i ddarparu cartrefi a gwasanaethau newydd i’n trigolion presennol ac i’r dyfodol. Mae’r  cynnydd yn nifer y cartrefi rydym yn eu hadeiladu a’r gefnogaeth y gallwn ei chynnig i wella cyflogadwyedd a sgiliau yn ein cymunedau yn brawf o hyn.
Hoffwn ddiolch i’r staff, i’n partneriaid ac i fy nghydweithwyr ar y Bwrdd sy’n rhoi o’u hamser i wneud Cadwyn yn llwyddiant.

Iwan Jones

Canlyniadau

Rydym yn gweithio tuag at gyflawni 4 canlyniad:

1. Mae pobl yn byw a gweithio mewn cartrefi, gweithleoedd a chymunedau sy’n amgylcheddol gynaliadwy

Sut fyddai hyn yn edrych?

Byddai ein cartrefi mor effeithlon o ran ynni â phosibl, byddem yn lleihau ein hôl troed carbon a byddem yn buddsoddi mewn technolegau cynaliadwy

Beth ydym wedi ei gyflawni?

Mae 99% o’n cartrefi’n effeithlon o ran ynni (gyda sgôr SAP o 65+)

Mae chwarter ein tenantiaid wedi arbed £267 y flwyddyn ar gyfartaledd

Mae ein hallyriadau carbon deuocsid wedi gostwng 7.18% ac mae’r ganran o garbon deuocsid a gynhyrchir trwy filltiroedd Cadwyn wedi gostwng 15%

Mae 4 o staff wedi manteisio ar ein cynllun Beicio i’r Gwaith 

null
2. Mae pobl yn byw mewn cartrefi gaiff eu cynnal a’u cadw a’u rheoli’n dda

Sut fyddai hyn yn edrych? 

Byddai ein heiddo o ansawdd da a byddent yn cael eu cadw mewn cyflwr da, byddai pobl yn ddiogel, byddai tenantiaid yn aros gyda ni, byddem yn delio’n dda gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB) ble bynnag y bo’n digwydd, byddem yn parhau i ddarparu mwy o gartrefi trwy’r sector preifat yn ogystal â pherchnogaeth draddodiadol, a fydden ni ddim yn derbyn llawer o gwynion.

Beth ydym wedi ei gyflawni?

Mae 97% o bobl yn byw mewn adeiladau sy’n bodloni safonau Llywodraeth Cymru
Mae 99% o denantiaid yn fodlon gyda safon y gwelliannau / gwaith cynnal a chadw arfaethedig
Fe wnaeth 97% o denantiaid a dderbyniodd gefnogaeth barhau â’u tenantiaeth am dros flwyddyn wedi i’r gefnogaeth ddod i ben
Mae 88% o denantiaid yn fodlon gyda safon y gwaith cynnal a chadw
Mae 98% o drigolion Tŷ Nightingale yn teimlo’n ddiogel yn eu cartrefi
Mae 77% o achosion ASB wedi eu datrys
Mae 88% o denantiaid yn teimlo’n ddiogel yn eu cartrefi
Mae 85% o denantiaid yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau
Mae 72% o denantiaid yn teimlo eu bod wedi ymgartrefu yn eu cymuned
3. Mae cymunedau’n gryf a gwydn

Sut fyddai hyn yn edrych? 

Caiff tenantiaid eu galluogi i gyfranogi gyda ni a gyda’r gymuned yn ehangach, a thrwy eu hymgysylltiad â ni byddant yn teimlo eu bod yn deall am wasanaethau ac yn fodlon gyda’u gallu i ddylanwadu ar ac i gyfranogi trwy ddulliau traddodiadol a digidol. Caiff dyled ei lleihau a chaiff pobl fynediad at gymorth a gwasanaethau ariannol i’w helpu i mewn i waith. Mae mynediad i dai a gwasanaethau’n deg i bob rhan o’r gymuned.

Beth ydym wedi ei gyflawni?

Cafodd 67 o bobl eu cefnogi trwy Realise Your Potential (34 ohonynt yn denantiaid) a sicrhaodd 23 waith gyda chefnogaeth RYP

Mae gan 1% o’n tenantiaid ôl-ddyledion rhent

Mae 96.5% o denantiaid yn teimlo eu bod yn cael eu trin yn deg

 • Fe wnaethom drosglwyddo 55 o gartrefi newydd, yn cynnwys ein cydweithfa dai newydd, a 4 siop fel rhan o brosiect adfywio
 • Darparwyd llety dros dro drwy ein cynllun prydlesu ar gyfer 727 o deuluoedd, a 96 o deuluoedd drwy Dŷ Nightingale

 • Aethom i weld 55 o bobl hŷn yn eu cartrefi a oedd yn naill ai’n denantiaid neu wedi’u hatgyfeirio gan glwstwr Meddygon Teulu Gogledd Caerdydd, i leihau ynysu a chynyddu llesiant

 • Fe wnaethom gefnogi 67 o bobl drwy ein cynllun RYP, a chafodd 35% o’r rhain waith yn sgil hynny

 • Buom yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu 4 prentisiaeth ac 8 cyfle i gael profiad gwaith yn y diwydiant adeiladu
 • Darparwyd 106 o gyfleoedd gwirfoddoli gennym

 • Fe wnaethom leihau ein hallyriadau carbon 7%

 • Fe wnaethom ddarparu dodrefn rhad i 164 o deuluoedd

4. Mae Cadwyn yn fusnes cymdeithasol cryf ac annibynnol ac rydym yn cael ein gwerthfawrogi am ein cyfraniad

Sut fyddai hyn yn edrych?

Byddem yn cael ein hachredu gan asiantaethau allanol am safon ein gwasanaeth, byddem yn ariannol hyfyw a byddai gennym Fwrdd a staff o ansawdd uchel. Byddem yn arloesol ac yn archwilio ffyrdd newydd o arallgyfeirio a chynhyrchu incwm i gefnogi ein gwasanaethau craidd.

Beth ydym wedi ei gyflawni?

Trosiant
turnover

2015: £11.4m

2016: £12.0m

Wrth gefn
surplus

2015: £0.8m

2016: £0.62m

Asedau
assets

2015: £5.3m

2016: £5.9m

Mae ein cyfartaledd a gasglwyd yn erbyn casgladwy (casglu rhent) yn 99% 99%
Mae canran diwrnodau iach staff yn 97.89% 97.89%
Incwm ariannol gwerth £11 miliwn yn 2016
 • Y tai sy’n eiddo i ni
 • Llety arbenigol i bobl ag anghenion cymorth
 • Cynllun llety dros dro
 • Grantiau refeniw fel y Grantiau Cefnogi Pobl
 • Incwm arall fel Addurnwyr CanDo, Paneli PV, House Swap Wales
Sut mae Cadwyn yn gwario pob ceiniog mewn punt
 • Arian na allwn ei gasglu ac mae’n rhaid i ni ddileu y ddyled
 • Costau eraill
 • Ad-daliadau benthyciadau
 • Gwasanaethau i denantiaid a gofalu am ein hystadau
 • Gwaith atgyweirio ac ail-fuddsoddi

Mae Cadwyn wedi gwario £5 miliwn ar gartrefi newydd yn 2016

Pasiodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar ddechrau 2015

Er nad yw’r Ddeddf yn berthnasol i gymdeithasau tai, fe wnaethom benderfynu bod y nodau’n bwysig ar gyfer dyfodol gwell i’n tenantiaid. Fe wnaethom benderfynu edrych ar sut mae’r hyn rydym yn ei wneud yn ystod y flwyddyn yn cydweddu â’r rhain. Dyma wnaethom ni ei ddysgu:

1) Cymru lewyrchus

Mae llawer o’n tenantiaid ar incwm isel, ac mae rhai’n profi mwy o dlodi. Byddwn yn defnyddio dau ddull i gynorthwyo: helpu tenantiaid i wneud yn fawr o’u hincwm a gwneud iddo ymestyn ymhellach, a chreu cyfleoedd i’r rheini all weithio i gynyddu eu sgiliau a magu hyder.

Derbyniodd un tenant £139 yn ychwanegol yr wythnos ar ôl i ni ei helpu hi i hawlio budd-daliadau nad oedd ganddi syniad y gallai eu cael. Meddai’r tenant:

‘Rwy’n teimlo bod y gefnogaeth rydw i wedi’i derbyn wedi bod yn fuddiol iawn ac rwy’n teimlo’r fath ryddhad. Dyw’r beilïaid ddim yn galw ‘ma nawr, felly rwy’n teimlo dan gymaint llai o straen’.

2) Cymru gydnerth

Yng nghyd-destun economi fyd-eang a newidiadau cyflym ym mhob agwedd ar ein bywydau (cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol) rydym yn ceisio cefnogi tenantiaid i addasu mewn nifer o ffyrdd. Mae’r rhain yn cynnwys ennill sgiliau newydd, lleihau arwahanrwydd, ailgylchu ac ail-ddefnyddio, lleihau eu hallyriadau Carbon a chynorthwyo tenantiaid i gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu cartrefi.

Rydym wedi gosod dros 1,000 o unedau paneli solar ar ein hadeiladau a byddwn yn parhau i’w gosod lle bynnag y bo hynny’n bosib. Mae ein staff yn gyrru ceir pŵl sydd wedi eu dewis gydag effeithlonrwydd mewn golwg, ac mae CO2 pob aelod staff wedi gostwng 7% dros y 12 mis diwethaf.

3) Cymru gydnerth

Mae pobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yn dioddef lefel anghymesur o iechyd gwael o’i gymharu â phobl sy’n byw mewn deiliadaethau eraill. Mae annog ffitrwydd, ffyrdd iach o fyw, iechyd meddwl da a lleihau arwahanrwydd i gyd yn ffyrdd y gallwn helpu tenantiaid a staff i gadw’n iach a hapus.

Mae ein Gwasanaeth Cymorth i Denantiaid wedi helpu tenant yn ddiweddar a oedd wedi colli llawer iawn o bwysau ac yn dioddef problemau iechyd meddwl yn sgil marwolaeth ei phartner.

Cynhaliwyd sesiynau un i un, gyda’r tenant yn cael cyfle i weld dietegydd a manteisio ar wasanaethau iechyd meddwl eraill. Arweiniodd hyn at y tenant yn magu pwysau i lefel iach a bu gwelliant yn ei bywyd cymdeithasol.

`Mae’r cymorth rydw i wedi’i dderbyn gan Cadwyn yn haeddu 10/10. Hoffwn ddiolch i’r holl staff am eu help, yn enwedig fy Swyddog Cymorth i Denantiaid. Hebddi, fyddwn i dal yn fy fflat yn teimlo’n hunandosturiol, ond nawr mae gen i bethau i edrych ymlaen iddyn nhw. Dyma’r gymdeithas orau rydw i wedi ymwneud â hi.’.

4) Cymru sy’n fwy cyfartal

Mae sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad cyfartal i gartrefi a gwasanaethau o ansawdd da yn creu sail ar gyfer Cymru decach.

Ein hagwedd gyffredinol yw cynnig ystod o gyfleoedd ar gyfer pobl sy’n ddifreintiedig er mwyn eu galluogi i wella eu sgiliau neu i leihau arwahanrwydd cymdeithasol. Mae enghreifftiau’n cynnwys cyfleoedd gwirfoddoli gyda Cadwyn, gyda dodrefn NuLife ac mewn sefydliadau allanol trwy “Realise your Potential”.

Yn ddiweddar, rydym wedi helpu tri pherson ifanc lleol i ddod o hyd i waith ar ôl cwblhau cwrs Get Into Construction. Ar y cwrs hwn derbyniodd y grŵp hyfforddiant Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, a mynd ymlaen i ennill trwydded CSCS gyda chymhwyster hanfodol sy’n profi i gyflogwyr bod yr unigolyn yn gallu gweithio’n ddiogel ar safle adeiladu. Aethant ymlaen i ddatblygu darn o dir yn yr Hen Lyfrgell yn Sblot.

Cafodd tri o’r rhai a fynychodd y cwrs hwn waith cyflogedig. Dywedodd Dale

‘ Fe wnes i fwynhau’r cwrs yn fawr, mae wedi rhoi profiad adeiladu i mi ac wedi fy helpu i ddod o hyd i waith. Alla i ddim diolch digon i Cadwyn am hyn, mae wedi newid fy mywyd’.

Rydym am weld ein tenantiaid yn ffynnu ym mhob rhan o’u bywydau ac un o’r ffyrdd allweddol y gallwn wneud hyn yw drwy eu helpu i ennill y sgiliau i ddod o hyd i waith. Mae Realise Your Potensial wedi helpu dros 23 o bobl i gyflawni hyfforddiant sy’n gysylltiedig â hyfforddiant dros y 12 mis diwethaf.

Rydym hefyd wedi cynnal cwrs hyfforddiant Get Into Construction a welodd 3 person ifanc lleol yn dod o hyd i gyflogaeth.

5) Cymunedau cydlynus

Mae llawer o’n gwaith wedi ei anelu at gynorthwyo cymunedau i ffynnu. Mae hyn yn cynnwys adeiladu tai cymdeithasol a helpu tenantiaid sydd angen rhywfaint o gefnogaeth i gynnal eu tenantiaeth. Mae’n cynnwys ein gwaith yn darparu gwasanaethau ar gyfer landlordiaid preifat (CanDo Lettings a Calon Residential Leasing).

Yn Rhagfyr, fe wnaethom ni agor Home Farm Village yn Nhrelai. Mae’r datblygiad hwn gan Gymdeithas Tai Cadwyn yn cynnwys 41 o fflatiau a thai. Mae pob tenant yn aelod o’r gydweithfa a nhw yw aelodau’r Bwrdd etholedig sy’n gyfrifol am benderfynu sut mae’r adeiladau’n cael eu rheoli. Teimlwn fod hon yn enghraifft wych o denantiaid yn ysgwyddo cyfrifoldeb am eu cymuned eu hunain.

Weithiau bydd perthnasau’n chwalu ac rydym yn awyddus i weithio mewn partneriaeth i wella pethau. Eleni fe wnaethom gyfrannu at brosiect peilot rhwng y cymdeithasau tai a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu er mwyn ceisio dod o hyd i ffordd fwy cydlynol o fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 
Mae ein prosiectau gwirfoddoli’n agored i bawb, fel y mae llawer o’r grwpiau a’r digwyddiadau rydym yn eu rhedeg. Rydym hefyd yn cefnogi elusennau lleol, ac eleni rydym yn codi arian ar gyfer Canolfan Oasis yn Sblot, Llamau, Latch a Banc Bwyd Felindre a Chaerdydd.

6) Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Rydym yn sylweddoli bod gan ein tenantiaid lawer o ddiddordebau a byddwn yn gweithio’n galed i ddod o hyd i gyfleoedd i ymateb iddynt. Yn ystod y flwyddyn fe wnaethom annog tenantiaid i rannu eu talentau personol. Roedd rhedeg y gydweithfa fwyd, dysgu ffotograffiaeth, manteisio ar ysgolion haf gaiff eu cynnig gan y brifysgol, dod yn hyrwyddwyr digidol, a rhoi cyngor i denantiaid eraill ar ddefnyddio ynni, yn ddim ond rhai o’r gweithgareddau gafodd eu cynnig.

 
Trwy drefniadau partneriaeth bu modd inni gynnig tocynnau theatr Sherman am gost isel, yn ogystal â chynnig cyfleoedd i wylio gemau pêl-droed Dinas Caerdydd.
Rydym wedi dechrau gweithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i gynyddu ein cefnogaeth ar gyfer defnyddio’r Gymraeg yn ein gwaith

7) Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Trwy wella ansawdd a safon ein cartrefi, darparu cyfleoedd ar gyfer tenantiaid a chyfrannu at ein cymunedau, rydym yn ceisio gwneud ein rhan ni i gyfrannu at les cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Po fwyaf y gallwn ei wneud, y mwyaf y byddwn yn cyfrannu at les byd-eang.

Dyheadau’r dyfodol

Mae’n Strategaeth Fusnes yn sail i gynllunio ariannol ar gyfer y dyfodol. Fodd bynnag, byddwn yn dilyn cyfleoedd sy’n galluogi Cadwyn i ffynnu a datblygu yn ogystal â datblygiadau tai cymdeithasol prif ffrwd, o fewn ffiniau’r strategaeth hon. Bydd rhai’n cyfrannu at ein nod ehangach o gynyddu’r cyflenwad tai yn uniongyrchol, tra bydd eraill yn cynhyrchu incwm i ariannu cyflenwad a gwasanaethau pellach.

Gyda diolch i: 

Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Partneriaid, Benthycwyr, Cydweithwyr, Gwirfoddolwyr, Aelodau’r Bwrdd, Staff a Thenantiaid sydd wedi ein helpu i lwyddo.

Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn y dyfodol!